Menu Content/Inhalt
Alapszabály PDF Nyomtatás E-mail
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §    /1/    A társadalmi szervezet neve:
        
Magyar Egészségügyi Menedzser Klub
                  /a továbbiakban: Klub/

angolul:    Hungarian Health-Care Managers’ Club
németül:    Managerclub des gesundheitswesens Ungarns
franciául:    Club des Managers de l’higyéne publuque Hongroisc

/2/    A klub székhelye: 1125 Budapest, Diósárok u. 3.

/3/    Alapításának éve: 1992.
 
/4/    Képviseleti szerve az elnökség.

/5/    A klub önálló jogi személy, kizárólag szakmai szervezet, sem politikai, sem érdekképviseleti tevékenységet nem folytat.


A KLUB CÉLJA, A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK2. §    A klub célja a magyar egészségügyben dolgozó menedzserek összefogása, szakmai – tudományos tevékenységük és együttműködésük elősegítése.
 
3. §    A klub célját különösen  a következő eszközökkel valósítja meg:

a/    Hetente meghatározott napokon zártkörű rendezvényeket – klubnapokat – szervez, ahol lehetőség nyílik a klub tagjai számára, hogy szakmai – tudományos kérdésekben tájékoztassák egymást, külföldön szerzett tapasztalataikat átadhassák egymásnak és kapcsolataik ápolása érdekében, kötetlen formában társasági életet folytathassanak. A klubnapokon csak a tagok és a meghívottak vehetnek részt.

b/    Szakkönyvtárat tart fenn és működtet, ennek keretében tagjai részére szakirodalom figyelő szolgálatot biztosít, együttműködve az Országos Orvostudományi és Információs Központtal.

c/    Kapcsolatot teremt hasonló külföldi klubokkal és támogatja a tagok külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvételét.


A KLUBTAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE


4. §    /1/    A klubot azok a magyar egészségügyi menedzserek alapítják (a továbbiakban:
alapítók), akik a klub alakuló közgyűlésén megjelentek és a klub alapszabályát elfogadták.

/2/    A klub rendes tagjai sorába tagfelvételi kérelmet nyújthat be bármely természetes személy, aki két alapító tag ajánlásával rendelkezik. A tagfelvételről az elnökség dönt.

/3/    A klubnak tiszteleti tagja lehet az, akit kiemelkedő közéleti, tudományos vagy szakmai munkásságára tekintettel az alapítók javaslatára, az elnökség erre felkér.
    
/4/    A klubnak pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki a klub működését anyagilag támogatja. A támogatás elfogadásáról az elnökség dönt. A klub pártoló tagjai részére megkülönböztetett lehetőséget biztosít tevékenységük, termékeik bemutatására.

/5/    Klubtagsági viszony megszűnik

    - a tag halálával
    - kilépéssel
    - kizárással

    Kizárásról az elnökség dönt.
 
A rendes tagok jogai és kötelezettségei

5. §    /1/    A klub tagja jogosult:
        
a/    a klub céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntéseknél szavazati jogával élni.

b/    a klub rendezvényein részt venni, és a klub szolgáltatásait igénybe venni.

/2/    A tag köteles:

a/    a szervezet életében részt venni, tisztségre történt megválasztása esetén azt legjobb képességei és tudása szerint ellátni,
b/    a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni.


A KLUB SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE


6. §    /1/    A klub szervei: a taggyűlés, az elnökség és a felügyelő bizottság

/2/    A klub legfőbb szerve a taggyűlés.

/3/    A taggyűlés

        a/    nyílt szavazással megválasztja az elnökséget és a felügyelő bizottságot,
        b/    meghatározza az éves tagsági díjat.

7. §    /1/    A 9 tagú elnökségben mindig biztosítani kell az egészségügyi szakma három fő területének képviseletét.
Az elnökség megbízatását 2 évre kapja. Tagjai sorából elnököt, két alelnököt és egy titkárt választ.

/2/    Az elnökség szervezi, irányítja a klub munkáját, végrehajtja a taggyűlés döntéseit, tevékenységéről a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja.

Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer összehívja a taggyűlést. A taggyűlést kötelező összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a cél megjelölésével, írásban kéri.

/3/    Az elnökség egyes feladatai ellátására, rendezvények megszervezésére állandó vagy ideiglenes munkacsoportokat hozhat létre.

  8. §    /1/    Az elnök képviseli a klubot, vezeti a taggyűlést és az elnökség üléseit.

/2/    Az elnök akadályoztatása esetén az alelnökök helyettesíthetik az elnököt. Az alelnököket az elnökség önálló feladattal is megbízhatja.

9. §    A titkár feladata a klub szervezeti működésével, gazdasági tevékenységével és ügyvitelével kapcsolatos feladatok ellátása, a napi operatív teendők elvégzése.

10. §    /1/    A felügyelő bizottság 3 tagból áll. Megválasztását követően tagjai sorából megválasztja vezetőjét, Elnökségi tag nem lehet tagja a felügyelő bizottságnak.

/2/    A felügyelő bizottság
a./    figyelemmel kíséri a klub alapszabályszerű működését
b./    ellenőrzi a klub pénzügyi gazdálkodását
c./    tevékenységéről évente jelentést tesz a taggyűlésnek
d./    üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni. Felügyelő bizottsági ülés összehívásáról a bizottság vezetője gondoskodik.
  
A KLUB GAZDÁLKODÁSA


11. §    /1/    A klub bevételeiből gazdálkodik. Bevételeit tagdíjak és támogatásként nyújtott
pénzeszközök képezik.

/2/    A klub tisztségviselői tevékenységüket díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak.

/3/    A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmazásról az elnökség dönt.

HATÁROZATHOZATAL

12. §    /1/    A taggyűlés, az elnökség és a felügyelő bizottság határozatait szótöbbséggel és
nyílt szavazással hozza, kivéve, ha az alapszabály egyes esetekben ettől eltérően rendelkezik.

/2/    A határozatképesség feltétele: taggyűlés esetén a szavazásra jogosultak legalább felének, az elnökség és a felügyelő bizottság esetében a tagok 2/3-ának.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §    /1/    A klub megszűnik, ha feloszlását a taggyűlés kétharmados szótöbbséggel
kimondja.

/2/    A klub megszűnésének kimondásával egyidejűleg a taggyűlésnek határoznia kell a klub vagyonáról.

/3/    Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény, továbbá a társadalmi szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Kelt: Budapest, 1992. április 29-én a

Magyar Egészségügyi Menedzser Klub
alapítására – az alábbi alapítók által – összehívott taggyűlésen:
 
Magyar Egészségügyi Menedzser Klub
Alapító tagjai

„A” csoport

Dr. Ari Lajos
Babics László
Dr. Bacsa Barnabás
Dr. Baráth Lajos
Dr. Böjthe Lajos
Dr. Császi Andrea
Dinnyés Gyuláné dr.
Fodor Andrásné
Dr. Forró István
Fűtő Miklós
Heves István
Holecz János
Horváth Béláné
Hreptáné Puchy Mária
Dr. Karbuczky Zsuzsanna
Dr. Kökény Mihály
Dr. Lakner László
Lengyel Béláné
Mészáros Lászlóné
Dr. Nagy Péter Pál
Dr. Papp Ágnes
Papp Péter
Papp Sándor
Skriba Zoltánné
Dr. Szabadfalvi András
Dr. Szabó Péter
Szloboda Imréné
Takács József
Tóth Gizella
Török György
Dr. Varga Ferenc
Dr. Várszegi József
Vértes Tamásné
Zsiga Lászlóné

„B” csoport

Dr. Belső László
Dr. Dlustus Péter
Dr. Dobrovich Mária
Epergyes György
Eppel Györgyné
Dr. Erdősi Attila
Harsányi Imréné
Horváth Zoltán
Hurubán Zoltánné
Juhász Gábor
Dr. Juhász György
Dr. Kander Zoltán
Dr. Kanyó András
Dr. Katona Zoltán
Keserű Imre
Kiss Ferencné
Kiss Gyula
Klusóczki Ferenc
Dr. Kullmann Lajos
Dr. Kun József
Dr. Laczkó Katalin
Misurák Dénes
Dr. Nagy János
Nemes János
Dr. Németh Géza
Püspöki Jánosné
Dr. Reichard Jenő
Sárosi Lászlóné
Dr. Szabó Csaba
Szabó Gyuláné
Dr. Szalmásy Miklós
Dr. Szőnyi Mihály
Timkó Mihály
Ujvári Sándor
Vancsura Miklós
Vinnai Szilárd

Holland csoport

Dr. Balkányi László
Bognár Katalin
Dr. Bőr Katalin
Bozóky István
Demjén Tibor
Dr. Gáspár Péter
Haimann Ferenc
Huszár László
Kövesi Ervin
Lukács Erika
Dr. Max Gyula
Szemes Márton
Tarján György
Urbán Irén

„C” csoport

Dr. Felkai Péter
Füzes Attila
Dr. Gyócsi János
Harsányi Imre
Dr. Hugyák Józsefné
Keszler Terézia
Dr. Kollár Zoltán
Dr. Kovács Ágnes
Morvai Béla
Dr. Papp László
Petrikné Jakab Zsuzsa
Dr. Réfy Miklós
Simoncsics Dezsőné
Dr Stróbl Jenő
Dr. Szepesvári Elemér
Szilvásy Lajosné
Szücs-Gáspár Györgyné
Dr. Vágvölgyi János