Menu Content/Inhalt
Alapszabály PDF Nyomtatás E-mail

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER KLUB

ALAPSZABÁLYA

a 2015.november 28-i módosításokkal egységes szerkezetben

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1./ A társadalmi szervezet neve: Magyar Egészségügyi Menedzser Klub
rövidített elnevezése: MEM Klub
idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Health-Care Managers’ Club
Managerclub des Gesundheitswesens Ungarns
Club des Managers de l’higyéne publique Hongrois

2./ Székhelye: 1039 Budapest, Pozsonyi u. 1.
Levelezési címe: 1039 Budapest, Czetz J. u. 44-46.

3./ Alapításának éve: 1992

4./ Képviseleti szerve az elnökség.

5./ A Klub önálló jogi személy, kizárólag szakmai szervezet, sem politikai, sem érdekképviseleti tevékenységet nem folytat.

A MEM Klub pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el. Közvetlen politikai tevékenység az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

6./ Szervezeti formája: egyesület

A MEM Klub jogi személy, amely társadalmi szervezetként működik a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján.

7./ Menedzser emlékérem:
Ezüst emlékérem                         Aranyozott bronz kitűző
Átmérő: 42,5 mm 18 mm
Súlya (tömege): 33,6 g
Anyaga: Ezüst (Ag 925 % )         Aranyozott bronz

Érem előlapja: Orvosi mécsest tartó, szalaggal összefogott három kéz, mely szimbolizálja az egészségügyi területen működő orvos- gazdasági- és ápolási menedzsert, illetve munkáját.
Az érem felirata: Magyar Egészségügyi Menedzser Klub.

Az érem hátlapján a „VIRIBUS UNITIS” felirat és a menedzserképzés kezdetének dátuma, az 1991-es évszám fog közre egy bevésésre kialakított keretet.

Klubtagságot igazoló igazolvány

Aranyszínű bronz kitűző

8./ Bélyegző lenyomatok

9./ A MEM Klub Életmű díjat alapít. Az Életmű díjban az Elnökség döntése alapján az a tag részesülhet, aki az egészségügy területén több mint 20 évet vezető munkakörben eltöltött, a MEM Klub tagja és aktív résztvevője.

 

 

II. A MEM KLUB CÉLJA, A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK

 

1. A MEM Klub célja a magyar egészségügyben dolgozó menedzserek összefogása, szakmai – tudományos tevékenységük és együttműködésük elősegítése.

2. A MEM Klub célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

- időszakonként meghatározott napokon zártkörű rendezvényeket – klubnapokat – szervez, ahol lehetőség nyílik a MEM Klub tagjai számára, hogy szakmai – tudományos kérdésekben tájékoztassák egymást, külföldön szerzett tapasztalataikat átadhassák egymásnak és kapcsolataik ápolása érdekében, kötetlen formában társasági életet folytathassanak. A klubnapokon csak a tagok és a meghívottak vehetnek részt.

- kapcsolatot teremt hasonló külföldi klubokkal és támogatja a tagok külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvételét.

A kitűzött célok elérése érdekében a Klub közérdekű tevékenységei az alábbiak:

- támogatja és ösztönzi a vállalkozásokat annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát az egészségügy érdekében (A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) e) pontja értelmében)

- támogatja a kutatás-fejlesztéseredmények hasznosítását, kutatás-fejlesztési célú szakmai együttműködés és technológiai innovációs hálózatok kialakítását, működését az egészségügy érdekében (A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4.§ (1) f) pontja értelmében)

 

 

III. A KLUBTAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

 

1. A MEM Klubot azok a magyar egészségügyi menedzserek alapítják (a továbbiakban: alapítók), akik a MEM Klub alakuló közgyűlésén megjelentek és a MEM Klub alapszabályát elfogadták.

2. A MEM Klub tagjai sorába tagfelvételi kérelmet nyújthat be bármely természetes személy, aki egészségügyi menedzser képzettséggel rendelkezik, illetve a menedzser képesítés megszerzése igazoltan folyamatban van, valamint két - legalább 3 éves klubtagsággal rendelkező - alapító tag ajánlásával rendelkezik és kijelenti, hogy az Alapszabály rendelkezéseit elfogadja. A tagfelvételről - a felvételt kérő rövid bemutatkozását követően - a Taggyűlés jelenlévő tagok nyílt szavazással döntenek.

3. A MEM Klubnak tiszteletbeli tagja lehet az, aki a MEM Klub célkitűzéseinek megvalósítását rendszeresen támogatja és kiemelkedő közéleti, tudományos, vagy szakmai munkásságára tekintettel a tagok javaslatára az Elnökség elfogad.

4. A MEM Klubnak pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki a MEM Klub működését anyagilag támogatja és a pártoló tagdíjat, folyamatosan fizeti. A támogatás elfogadásáról az Elnökség dönt. A MEM Klub pártoló tagjai részére megkülönböztetett lehetőséget biztosít tevékenységük, termékeik bemutatására.

5. A tagsági jogviszony megszűnik

- a tag halálával
- kilépéssel
- a tagdíjfizetés két (2) éven túli elmulasztásával
- kizárással

A kizárásról az Elnökség a Közgyűlés dönt, amennyiben a tag a MEM Klub érdekeit veszélyezteti, vagy az Alapszabályt súlyosan megszegi. A kizárt tag a kizáró határozatot a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a bíróságnál 30 napon belül megtámadhatja. A kizáráshoz az elnökség Közgyűlés kétharmados többségére van szükség. A szavazás titkos. Az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kizárási határozat meghozatala előtt a védekezése alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait akár szóban, akár írásban a Közgyűlés előtt előadhassa. A kizárási határozatnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, a jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást (bíróság előtt keresettel megtámadható határozat). A kizárási határozatot igazolható módon kell az érintett tagnak megküldeni.

 

 

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1. A MEM Klub tagja jogosult:

a/ a MEM Klub céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a Közgyűlés és a MEM Klub elnökségi ülésének összehívását kezdeményezni,

b/ az ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, valamint a határozatok meghozatalában szavazati joggal részt venni
a döntéseknél szavazati jogával élni.
c/ megválasztás esetén a MEM Klub testületeiben tisztséget viselni
d/ a MEM Klub vezetősége tagjai visszahívását kezdeményezni
e/ a MEM Klub tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni
f/ a MEM Klub rendezvényein részt venni, és a klub szolgáltatásait igénybe venni.
g/ a MEM Klub aranyozott bronz kitűzőjét viselni
h/ a tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül részt vehetnek a Közgyűlésen

2. A tag köteles:
a/ a szervezet életében részt venni, tisztségre történt megválasztása esetén azt legjobb képességei és tudása szerint ellátni,
b/ a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni
c/ a MEM Klub célját támogatni és munkájában részt venni
d/ a MEM Klub Alapszabályát betartani
A MEM Klub tagjai tagsági jogaikat személyesen gyakorolják.

V. A KLUB SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 

1. A Klub szervei: a Taggyűlés, a Közgyűlés, az Elnökség

2. A Klub legfőbb szerve a Taggyűlés a Közgyűlés

3. A Taggyűlés Közgyűlés évente egyszer ülésezik, határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. Természetes személy tagok szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják. A Közgyűlés:

a/ a klubtagok javaslata alapján összeállított jelöltlistáról, titkosan megválasztja az Elnökséget és az Elnököt
b/ évente egyszer megvitatja és elfogadja az Elnökség előző évi gazdálkodását, jóváhagyja az elkövetkező év munkatervét, továbbá meghatározza az éves tagsági díjat
c/ dönt az új tagok felvételéről
d/ megvitatást követően dönt a Klub működését illető, valamint a Klub szervezete változtatására, korszerűsítésére vonatkozó fontosabb kérdésekben
e/ dönt az Alapszabályról, annak módosításáról
f/ dönt a MEM Klub megszűnéséről, más társadalmi szervezettel történő egyesüléséről
g/ dönt a MEM Klub tárgyévi pénzügyi tervéről
h/ dönt alapítvány létrehozásáról, és kitüntetések alapításáról
i/ dönt mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy közgyűlési határozat vagy az Alapszabály hatáskörébe utal.

A Közgyűlést az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 10. napig a tagokkal és a tanácskozási joggal rendelkező résztvevőkkel való előzetes írásbeli közléséről. Az ülést a napirend közlésével írásban, meghívó elküldése útján, az ülés előtt legalább 10 nappal igazolható módon kell összehívni.

Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés az ülést nyolc napon belül meg kell ismételni, amelyet bármely két taggyűlési tag együttesen írásban hív össze, és amely taggyűlés a részvevők számára tekintet nélkül határozatképes. azonos napirendi ponttal újra összehívható. Az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra összehívott ismételt Közgyűlés akkor határozatképes az eredeti napirendi pontokban a megjelentek számára tekintet nélkül, ha erre az eredeti meghívóban a tagok figyelmét felhívták, és a szavazati joggal rendelkező tagok kevesebb, mint felének visszajelzése alapján az ismételt Közgyűlés összehívható. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, az eredeti taggyűlési meghívóból vagy más értesítőből.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az Alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és a MEM Klub szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, amelyet az elnök és a Közgyűlésen választott két hitelesítő ír alá. A Közgyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát a Határozatok Tárában rögzíti, és azt minden érdeklődő számára betekintésre rendelkezésre bocsátja. A hitelesített jegyzőkönyvből a határozatokat tartalmazó állásfoglalást a MEM Klub honlapján – www.memklub.hu - közzéteszi.

A MEM Klub Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A MEM Klub céljának módosításához és a MEM Klub megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A MEM Klub elnöke rendkívüli közgyűlést köteles összehívni a tagság 10%-nak aláírással ellátott kérelme alapján a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagok szótöbbséggel határoznak.

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

4. Az Elnökség tizenegy tagú.

Az Elnökség tagja csak nagykorú, teljes cselekvőképességgel rendelkező személy lehet. Nem lehet az Elnökség tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az Elnökség tagja, akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig, továbbá, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, amennyiben az ítéletben megjelölt tevékenység az egyesület tevékenységi körét érinti.

a/ Az Elnökségben a gazdasági vezetést, az ápolást és a medicinát egyenlő arányban 3-3-3 fő, az egyéb szakmával (jogász, mérnök, stb.) rendelkező klubtagokat 2 fő képviseli.

A 2018-ban megtartandó tisztújító Közgyűlés időpontjától kezdődően az elnökségi tagok száma hét főre csökken. Az Elnökségben a gazdasági vezetést, az ápolást és a medicinát egyenlő arányban 1-1-1 fő, az egyéb szakmával (jogász, mérnök, stb.) rendelkező tagokat 1 fő képviseli, az Elnökség tagja továbbá az elnök, a főtitkár, a tiszteletbeli elnök.

b/ Az Elnökségben állandó meghívottként részt vesznek vehetnek:
- a Magyar Orvosi Kamara, (MOK)
- a Magyar Kórházszövetség, (MKSZ)
- az Egészségügyi gazdasági Vezetők Egyesülete, (EGVE)
- a MEDICINA 2000
- az Ápolási Igazgatók Egyesülete, (ÁIE)
- az ÉTE Egészségügyi Szakosztálya
- a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)
- a Magyar Ápolási Egyesület

c/ A MEM Klub minden tagja választásra jogosult és minden Klubtag megválasztható az Elnökségbe, akár több cikluson keresztül is. A megválasztás feltétele, hogy a Klubtag
- a vezetőséget választó Taggyűlésen Közgyűlésen legyen jelen
- rendelkezzen érvényes tagsággal, ne legyen tagdíjfizetési hátraléka
- kinyilvánítsa, hogy megválasztása esetén vállalja az elnökségi tisztséggel járó feladatokat.

d/ A választás (tisztújítás) megszervezése és lebonyolítása az Elnökség feladata, ennek elősegítésére bizottságot (jelölő, választási, stb.) alakíthat.

5. Az Elnökség megbízatását négy 4 évre kapja. A Taggyűlés Közgyűlés az Elnökség tagjait időkorlátozás nélkül, ismételten újra választhatja.

6. Az Elnökség, tagjai sorából
- elnököt,
- általános alelnököt,
- három alelnököt (orvosi, gazdasági, ápolási)
- egy titkárt
választ.

6. Az Elnökség a két Közgyűlés között látja el a MEM Klub képviseletét.

Az Elnökség ülését írásban az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök gondoskodik a napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 10. napig a tagokkal és a tanácskozási joggal rendelkező résztvevőkkel való előzetes írásbeli közléséről. Az ülést a napirend közlésével írásban, meghívó elküldése útján, az ülés előtt legalább 10 nappal kell összehívni.

A ülésen az Elnökség tagjain kívül csak a tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Az elnökségi ülések személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is lefolytatható akként, hogy az elnök e-mailben küldi meg a megtárgyalandó témákat a vezetőség tagjainak. Az Elnökség tagjai az e-mail elküldésének időpontját követő 3 napon belül válasz e-mailben közlik észrevételeiket és a határozattal kapcsolatos álláspontjukat. Az elnök a válasz e-mailek tartalmának megfelelően jegyzőkönyvet készít, amit aláírásával hitelesít.

Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, amelyet az elnökségi ülést vezető tisztségviselő ír alá. Az elnökségi ülés döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát a Határozatok Tárában rögzíti, és azt minden érdeklődő számára betekintésre rendelkezésre bocsátja. A hitelesített jegyzőkönyvből a határozatokat tartalmazó állásfoglalást a MEM Klub honlapján – www.memklub.hu - közzéteszi.

A MEM Klub biztosítja, hogy a keletkezett iratokba - érdekeltségének igazolása mellett - a személyiségi adatok sérelme nélkül bárki betekinthet és saját költségére másolatot készíthet a MEM Klub székhelyén az elnökkel előre egyeztetett időpontban.

A MEM Klub vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Vezető tisztségviselő az a személy lehet, aki megfelel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§-ban meghatározott feltételeknek.

A Klubot az elnök, a főtitkár, az örökös tiszteletbeli elnök és örökös tiszteletbeli főtitkár önállóan képviseli. A Klub képviseletében aláírásra az elnök, a főtitkár, az örökös tiszteletbeli elnök, és az örökös tiszteletbeli főtitkár egy személyben jogosult, a bankszámla feletti rendelkezést az elnök, a főtitkár, az örökös tiszteletbeli elnök és az örökös tiszteletbeli főtitkár önállóan eljárva gyakorolja.

7. Az Elnökség szervezi, irányítja a Klub munkáját, végrehajtja a taggyűlés döntéseit, tevékenységéről a taggyűlést rendszeresen tájékoztatja.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer összehívja a Taggyűlést. A Taggyűlést kötelező összehívni, ha azt a tagok legalább 1/3-a cél megjelölésével, írásban kéri. Két taggyűlés között az Egyesület ügyeiről (pl. Alapszabály módosítás) az Elnökség jogosult 2/3-os többséggel döntést hozni. Amennyiben ezek a döntések a Taggyűlés hatáskörébe tartoznak, úgy ezek véglegesítése a következő taggyűlésen történik.

7. Az Elnökség egyes feladatai ellátására, rendezvények megszervezésére állandó vagy ideiglenes munkacsoportokat hozhat létre.

9. Az Elnökség tagjainak - 4 § /5/ bekezdésben leírt okok miatti – csökkenése esetén, a következő tisztújításig (választásig) a Klubtagok közül az Elnökség Klubtagot (tagokat) kooptálhat. Ezt a soron következő Taggyűlésen kell közzétenni.

8. Az elnök képviseli a klubot, vezeti a Taggyűlést és az Elnökség üléseit. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnökök helyettesíthetik az elnököt. Az alelnököket az elnökség önálló feladattal is megbízhatja.

9.A titkár főtitkár feladata a Klub szervezeti működésével, gazdasági tevékenységével és ügyvitelével kapcsolatos feladatok ellátása, a napi operatív teendők elvégzése. A titkár főtitkár gondoskodik arról, hogy a klubtagok a Taggyűlések, Klubnapok, rendezvények szervezéséről (hely, időpont, stb.) kellő időben értesüljenek.

10. A Taggyűlés Közgyűlés a MEM Klub vezetésében, működtetésében huzamosan kimagasló érdemeket szerzett elnököt és főtitkárt örökös tiszteletbeli elnökké és örökös tiszteletbeli főtitkárrá választhatja. Az örökös tiszteletbeli elnök és az örökös tiszteletbeli főtitkár személyére az Elnökség tesz javaslatot a Taggyűlésnek Közgyűlésnek. A Tiszteletbeli Elnök választása nyílt szavazással, a jelenlévő Klubtagok 2/3-os többségével történik. A MEM Klubnak egy időben csak egy örökös tiszteletbeli elnöke és örökös tiszteletbeli főtitkára lehet.

11. Az örökös tiszteletbeli elnök és örökös tiszteletbeli főtitkár joga, hogy

a/ teljes szavazati jogkörrel részt vegyen az Elnökség munkájában

b/ az Elnökség felkérése alapján rendezvényeken, valamint külső szervezetek felé a tagságot képviselje

A örökös tiszteletbeli elnök és örökös tiszteletbeli főtitkár funkciója lemondással, vagy elhalálozás miatt szűnik meg.

 

 

VI. A MEM KLUB GAZDÁLKODÁSA

 

1. A MEM Klub bevételeiből gazdálkodik. Bevételeit tagdíjak és támogatásként nyújtott pénzeszközök képezik. A tagdíj befizetési kötelezettséget a MEM Klub tagjai minden év március 31-ig teljesítik.

2. A Klub tisztségviselői tevékenységüket díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak.

3. A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni, amennyiben az nem veszélyezteti a MEM Klub működését. Az alkalmazásról az Elnökség dönt.

A MEM Klub gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közérdekű céljainak megvalósítása érdekében, az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott célok megvalósítására fordítja.

 

VII. HATÁROZATHOZATAL

 

1. A Taggyűlés Közgyűlés és az Elnökség határozatait szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, kivéve ha az Alapszabály egyes esetekben ettől eltérően rendelkezik.

2. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.

3. A határozatképesség feltétele:

a/ a Taggyűlés Közgyűlés minden olyan esetben határozatképes, amikor összehívása az Alapszabályban rögzítettek szerint történt

b/ az Elnökség határozatképességéhez az Elnökségi tagok számának 2/3-a szükséges.

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. A MEM Klub megszűnik, ha

- feloszlását a Taggyűlés Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja

- az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a MEM Klub vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a MEM Klubot a nyilvántartásból törli.

2. A MEM Klub megszűnésének kimondásával egyidejűleg a Taggyűlésnek Közgyűlésnek határoznia kell a MEM Klub vagyonáról.

A MEM Klub más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. A MEM Klub jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a MEM Klub jogutód nélkül megszűnik, ha

- a MEM Klub megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

- a MEM Klub tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

A MEM Klub jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, a MEM Klub céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.

3. Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezései az egyesülési jogról szóló 1989. Évi II. Törvény, továbbá a társadalmi szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

 

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

Visegrád, 2015.november 28.

 

Dr. Soós Ágnes s.k.
elnök

 

Ellenjegyzem:

(Dr. Berendy Beatrix Ügyvédi Iroda)
képviseli: Dr. Berendy Beatrix ügyvéd s.k.
Iroda székhelye: 1112 Budapest, Lanka u.16.
Ellenjegyzés kelte: Budapest, 2015.november 28.